Druga generacija maslinove muhe na šibenskom području

Na području Šibensko-kninske županije na punktovima gdje se prati pojava i dinamika populacije maslinine muhe (Bactrocera oleae) uočen je početak leta 2. generacije slabog intenziteta.

Maslinari koji su do sada korislili metodu masovnog ulova, mogu nastaviti sa primjenom iste prema uputama proizvođača. Metoda masovnog ulova ima najbolji učinak ako se upotrebljava na širem području. Za ovu namjenu moguće je koristiti gotove lovke trgovačkog naziva:

KARATETRAP B, CONETRAP BACTROCERA, DELMUR TRAP DACUS, ECO-TRAP ili gotovi mamak SUCCESS BAIT (spinosad+atraktant).

Navedene pripravke mogu koristiti maslinari koji su u sustavu ekološke proizvodnje ili su korisnici plaćanja za IAKS mjere PRRH, te imaju obvezu za zaštitu maslina koristiti ekološke pripravke.

Ukoliko se pregledom plodova uoči zaraza od 10 %(jaje+ličinka) može se provesti kurativno tretiranje (tretiranje širom, cijele krošnje).

Za ovu namjenu dozvoljeni su pripravci na osnovu djelatnih tvari:

Deltametrin (DECIS 2,5 EC, DECIS 100 EC, POLECI PLUS, SCATTO, ROTOR SUPER, DEMETRINA) flupiradifuron – SIVANTO PRIME.

Previous slide
Next slide