Kako smanjiti štete od zime

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Dr. sc. Marin Krapac, stručni suradnik Maslinara, piše o postupcima kojima se može ublažiti štetan utjecaj zime na maslinu

Kako će zima utjecati na masline, ovisi o više faktora: pripremljenosti i tolerantnosti same biljke na niske zimske temperature, intenzitetu i duljini trajanja hladnog perioda, učestalosti, jačini i vrsti vjetra, relativnoj vlažnosti zraka, tipu tla. Na okolišne čimbenike ne možemo utjecati, no i kada možemo učinak je često neznatan, a njegova isplativost upitna.

Čovjek može odabirom lokacije maslinika, pripremom terena, izborom sorata te pripremljenosti biljke na niske temperature i oštećenja tijekom zimskog perioda pozitivno ili negativno utjecati na uspješnost maslinarske proizvodnje.

Lokacija, teren, sorta

Kod višegodišnjih poljoprivrednih kultura greške koje se naprave prije ili prilikom sadnje nasada kasnije je vrlo teško ili nemoguće ispraviti. Stoga je važno odabirom lokacije, kvalitetnom pripremom terena i izborom sorata spriječiti negativne posljedice u zimskom periodu, ali i tijekom cijelog proizvodnog razdoblja.

Prilikom podizanja maslinika, važno je odabrati lokaciju koja nije izložena direktnim udarima bure jer ovaj vjetar utječe na mehanička oštećenja maslina i smanjuje temperaturu zraka. Ukoliko je pozicija maslinika izložena buri, na njeno ublažavanje može se utjecati podizanjem vjetrozaštitnog pojasa.

Blagi vjetar je poželjan i u zimskom periodu jer omogućuje strujanje zraka u masliniku, čime se sprječava zadržavanje hladnog zraka unutar nasada i smanjuje relativna vlažnost. Za uzgoj maslina, najbolji su blago nagnuti južni do jugozapadni položaji, gdje ne postoji opasnost od zadržavanja hladnog zraka i pojave mraza te na kojima sunčeva svjetlost dulje zagrijava stabla maslina i utječe na višu temperaturu tla i zraka.

Kvalitetna priprema terena koja, uključuje duboku obradu i gnojidbu na zalihu, na lokacijama gdje su ovi zahvati mogući, utječe na smanjenje stresa nakon sadnje, bolju prilagodljivost biljke okolišnim uvjetima te u takvim uvjetima biljka nakon sadnje lakše prebrodi niske zimske temperature.

Ukoliko se nasad nalazi na lokaciji gdje je moguća pojava niskih temperatura, odabirom sortimenta se može utjecati da niske temperature nemaju fatalan učinak. U tom slučaju preporuča se odabrati sorte koje bolje podnose niske temperature, a sadnju obaviti u proljeće jer se do jeseni maslina već prilagodi uvjetima okoliša i bolje pripremi za period zimskog mirovanja. Nakon sadnje važan je odabir i način formiranja uzgojnog oblika.

Prilikom formiranja uzgojnog oblika, primjerice polikonične vaze, potrebno je voditi računa o blizini nodija (koljenaca) iz kojih izbijaju mladice koje će nam u budućnosti predstavljati glavne (skeletne) grane. Ukoliko je mjesto grananja skeletnih grana blizu, a posebno u slučajevima kada su grane horizontalno položene, uslijed zadržavanja i velike težine mokrog snijega na krošnji može doći do loma grana.

Ulomak teksta objavljenog u 44. broju časopisa Maslinar.

Novi Maslinar potražite na svim kioscima ili ga naručite na linku Časopis.

Previous
Next
Previous
Next

Maslinar u vašem
inboxu!

Primajte novosti i zanimljivosti iz svijeta maslinarstva jednom tjedno!