Preporuka maslinarima na području Primorsko-goranske županije

Iz Savjetodavne službe stiže obavijest maslinarima da su na otocima Krk i Cres ostvareni uvjeti za infekciju paunovim okom (Spilocaea oleagina) te blažu infekciju antraknozom ploda masline (Gloeosporium olivarum).

Preporučuje se pregledati nasade i ovisno o zadnje izvršenoj zaštiti protiv paunovog oka primijeniti jedan od  pripravaka na osnovi bakarnog oksiklorida (trgovačkog naziva NEORAM WG, CODIMUR SC, CODIMUR 50, COPPER KEY FLOW, CUPRA, COPPER LAINCO), ili na osnovi bakranog oksiklorida i mankozeba (trgovačkog naziva DOUBLE COPPER KEY) ili na osnovi dodina (trgovačkog naziva SYLLIT 544 SC) registriran za paunovo oko i antraknozu.

Valja voditi računa o karenci izabranog pripravaka i broju dopuštenih korištenja u toku vegetacijske sezone!

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.

e-mail: karmen.karlic@mps.hr

Previous
Next
Previous
Next